TIEM, KAS DARBĀ VAI SAVĀ IKDIENĀ DARBOJAS AR BĒRNIEM AR AUTISKĀ SPEKTRA TRAUCĒJUMIEM!

Pasniedzot interaktīvas lekcijas, tiks nodrošināta iespēja bērnu ar autiskā spektra traucējumiem (AST) vecākiem, pedagogiem, asistentiem un citiem interesentiem saņemt zināšanas par:

  • AST izpausmēm;
  • izmantojamām metodēm un stratēģijām problemātiskas uzvedības mazināšanai;
  • komunikāciju saskarsmē ar bērniem ar AST;
  • sociālo prasmju un spēlēšanās prasmju veicināšanu;
  • asistenta darba uzdevumiem mācību iestādēs un darbā ar ģimeni;
  • iekļaujošās vides veidošanu un mācību materiāla pielāgošanu bērniem ar AST;
  • juridiskiem jautājumiem, kas skar bērnu tiesības un asistenta darbu.

Programma ietver sevī lekcijas, mājas uzdevumus, praktiskas nodarbības un problēmsituāciju analīzi. Teorijas un prakses procentuālais sadalījums: ne mazāk, kā 30% no kopējā programmas apjoma tiek veltīts praktisko iemaņu attīstīšanai un prasmju pilnveidošanai, attiecīgi pārējais programmas apjoms ir teorētisko zināšanu apguve.

Lekciju laikā notiek pastāvīga komunikācija ar praktizējošiem speciālistiem-lektoriem: bērnu psihiatrs A.Kočāne, BCBA O.Lukina, ABA speciālists K.Timermane, klīniskais psihologs Z.Kronberga, audiologopēds M.Skerškāne, sociālais rehabilitētājs D.Mekša, psihologs D.Žurilo, sociālais darbinieks E.Augustinoviča.

Programmas mērķi:

  • Sniegt izpratni par AST;
  • Dot ieskatu, kādus rīkus var izmantot, lai veicinātu bērna prasmes dažādās jomās, lai viņš veiksmīgāk iekļautos sabiedrībā.
  1. Apmācības notiks online formātā – zoom platformā.

Nodarbību laiki:

Septembrī:

24.09. – 9:00-15:45
28.09.- 17:30-20:45

Oktobrī:

5.10.- 17:30-19:45
15.10.- 9:00-16:15
22.10.- 9:00-16:15
26.10.- 17:30-20:45

Novembrī:

2.11.- 17:30-20:45
9.11.- 17:30-20:45
26.11.- 9:00-15:45

Decembrī:

3.12. – klātienē – 9:00-15:45

Lūgums pievērst uzmanību, ka apmācību beigās pēdējā nodarbība – gadījumu analīze un tās prezentēšana – notiks klātienē Rīgā, Mārupes ielā 14A daudzfunkcionālajā centrā “Solis Augšup”. Gadījumā, ja tiks noteikti ierobežojumi COVID-19 izplatības dēļ, pēdējā nodarbība tomēr notiks online formātā Zoom platformā!!!

Apliecinājuma saņemšanas noteikumi: ir jāpiedalās lekcijās ne mazāk kā 85% (36 h) no programmas apjoma, ir jāpiedalās noslēguma nodarbībā – gadījuma analīzes veikšanā un prezentēšanā.

Apmācību stundu skaits: 42 stundas

Dalības maksa par visu apmācības periodu: 220 EUR (var maksāt 2 daļās)

Pieteikšanās:
dm@nepaliecviens.lv,
t.+371 26394426 (Diāna)